Terms en voorwaarden
Algemene voorwaarden van Fluere Drinks BV

1. Toepassingsgebied
De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op bedrijven voor toekomstige commerciële relaties zonder dat hiervoor enige formele uitdrukking nodig is. Tenzij uitdrukkelijk anders door ons goedgekeurd, kunnen we de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een bedrijf worden gebruikt, niet accepteren.

2. Contractuele partner, totstandkoming contract
De overeenkomst wordt gesloten met Fluere Drinks BV.
Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod van onze kant om een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot die artikelen. U kunt onze producten vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw invoer op elk moment voorafgaand aan het plaatsen van uw bindende bestelling wijzigen door gebruik te maken van de correctiemogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn en uitgelegd worden tijdens het bestelproces. Het contract komt tot stand door op de bestelknop te klikken, die aangeeft dat u ons aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje accepteert. Zodra je je bestelling hebt verzonden ontvang je direct een bevestiging per e-mail.

3. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
E-mail ons op:
flow@flueredrinks.com
of chat met ons op onze FB-pagina – hier

Bedrijfsnaam:Fluere Drinks BV
Handelsregisternummer: 71211640
Adres klantenservice:
Noordstraat 1a
Kamperland
Zeeland
4493AE
NL

4. Retourneren en terugbetalingen

Als je een koper bent, heb je het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen als de producten compleet zijn en zich in een ongebruikte en onbeschadigde staat bevinden.
Neem contact met ons op om een artikel te retourneren:
Fluere Drinks BV
flow@flueredrinks.com
Noordstraat 1a
4493 EA
Kamperland
Nederland
Voor artikelen die zijn geopend of beschadigd, kan restitutie worden geweigerd.

5. Privacybeleid

 

 

Fluère Drinks B.V., gevestigd aan Noordstraat 1 A 4493 AE Kamperland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact details:
https://www.flueredrinks.com
Fluère Drinks BV
Noordstraat 1 A
4493 AE Kamperland
Persoonsgegevens die wij verwerken
Fluère Drinks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor-en achternaam
E-mailadres
Verzendingsadres
Telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via flow@flueredrinks.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fluère Drinks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor het versturen van onze nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fluère Drinks B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrief: Bewaartermijn is onbeperkt of op aanvraag

gebruik van verwijdering.

Fluère Drinks B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fluère Drinks B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Google Analytics
Fluère Drinks B.V. gebruikt Google Analytics om gegevens te verzamelen die inzicht geven in het gebruik van de website. Om deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren zijn de volgende acties uitgevoerd:

Google Analytics privacyvriendelijk
Verwerkersovereenkomst met Google gesloten
Laatste cijfers van uw IP-adres zijn gemaskeerd

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Fluère Drinks B.V. heeft hier geen invloed op.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fluère Drinks B.V. en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar flow@flueredrinks.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Fluère Drinks B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege…
Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
Fluère Drinks B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via flow@flueredrinks.com.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN van Fluère Drinks BV (hierna te noemen Fluère Drinks) Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden en inhoud van overeenkomsten 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en offerte van Fluère Drinks en op elke overeenkomst ( in welke vorm dan ook) tussen Fluère Drinks en de wederpartij. (“Wederpartij” is iedere natuurlijke of rechtspersoon of rechtspersoon of elke maatschap waarmee Fluère Drinks een overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.) Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- en aanvullende overeenkomsten. 1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten. 1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch overeengekomen tussen Fluère Drinks en de wederpartij. 1.4 Fluère Drinks behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt uiterlijk dertig dagen voordat deze ingaat, per e-mail of per brief aan de wederpartij medegedeeld. 1.5 Een overeenkomst tussen Fluère Drinks en de wederpartij komt tot stand wanneer Fluère Drinks de aanvaarding van een bestelling of opdracht van de wederpartij schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd of een andere schriftelijke overeenkomst door Fluère Drinks en de wederpartij is ondertekend; de omvang en inhoud van de overeenkomst volgt uit de schriftelijke of elektronische vastlegging, in dat geval de schriftelijke of elektronische bevestiging door Fluère Drinks. 1.6 Elke wijziging en/of gedeeltelijke annulering of gehele annulering van een bestelling of opdracht of overeenkomst, door of op verzoek van de wederpartij, kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Fluère Drinks en mits de reeds door Fluère Drinks uitgevoerde werkzaamheden Fluère Dranken en/of geleverde goederen w
die (niet kunnen of mogen) worden geretourneerd zal volledig door de wederpartij worden vergoed/betaald; bij wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de wederpartij is Fluère Drinks gerechtigd de daaraan verbonden (extra) kosten bij de wederpartij in rekening te brengen en de levertijd opnieuw vast te stellen. Artikel 2: Prijzen 2.1 Fluère Drinks berekent de prijzen zoals vermeld in het aanbod aan de wederpartij. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan de prijzen die aan andere partijen zijn opgegeven. 2.2 Prijzen zijn gebaseerd op levering op het vooraf overeengekomen adres op de wijze als in de aanbieding is bepaald of naderhand door de wederpartij overeengekomen en zijn steeds exclusief BTW. 2.3 De prijzen voor wederpartijen zijn uitdrukkelijk exclusief heffingen van overheidswege, zoals accijnzen. 2.4 Een uitzondering op artikel 2.3. geldt dat in gevallen waarin andere Nederlandse partijen die geen douane-entrepot hebben en ook niet over de vereiste vergunning beschikken, de prijzen inclusief accijnzen zijn. 2.5 Fluère Drinks is gerechtigd wijzigingen in inkoopprijzen, lonen, huurprijzen, koerswijzigingen en andere relevante kosten door te berekenen. 2.6 Voor andere partijen die een andere valuta dan de euro gebruiken, is de koers van de datum van de aanbieding bepalend voor de prijzen. 2.7 Indien tussen Fluère Drinks en de wederpartij jaarafspraken zijn gemaakt, komen de daaruit voortvloeiende voordelen (zoals bonussen, kortingen etc.) niet aan de wederpartij toe indien de overeenkomst tussen partijen tussentijds wordt opgezegd voordat het contractjaar is verstreken . Artikel 3: Risico 3.1 Het risico ter zake van de door of namens Fluère Drinks aan de wederpartij verkochte en/of te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van aflevering aan de wederpartij of de door de wederpartij aangegeven plaats. wederpartij, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. 3.2 Ongeacht hetgeen met betrekking tot het risico anders is overeengekomen, geschiedt het inladen van de goederen voor rekening en risico van Fluère Drinks. Artikel 4: Levering en levertijd 4.1 De zaken worden door Fluère Drinks afgeleverd of ter aflevering op de overeengekomen plaats(en) op de in de aanbieding aangegeven of naderhand overeengekomen wijze verzonden. 4.2 Fluère Drinks is niet in verzuim bij overschrijding van de overeengekomen levertijd. Alleen indien Fluère Drinks een nadere en redelijke termijn is gegund en de partij om aan hem toe te rekenen redenen niet binnen die nadere termijn levert, kan er sprake zijn van verzuim. 4.3 De wederpartij dient alle direct zichtbare gebreken, tekorten en beschadigingen binnen 24 uur na aflevering schriftelijk rechtstreeks aan Fluère Drinks te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden de wederpartij in goede staat, compleet en onbeschadigd te hebben bereikt. De toezegging geldt niet alleen voor artikel 3, maar ook voor de artikelen 5 en 8 van deze voorwaarden. 4.4 Indien de zaken niet binnen de (lever)termijn door de wederpartij zijn afgenomen, is Fluère Drinks gerechtigd de betreffende zaken aan de wederpartij te factureren en is Fluère Drinks tevens gerechtigd deze zaken naar eigen inzicht op te slaan, maar geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Bij niet-aanvaarding door de wederpartij binnen de daarvoor geldende termijn, naar zijn keuze, kan Fluère Drinks nakoming van de wederpartij vorderen dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Fluère Drinks in beide gevallen, schadevergoeding te vorderen. Artikel 5: Kwaliteit, garantie en service 5.1 Fluère Drinks verkoopt en levert uitsluitend verbruiksartikelen. 5.2 Op verbruiksartikelen wordt geen garantie gegeven. 5.3 De door Fluère Drinks geleverde verbruiksartikelen/zaken gelden slechts als gebrekkig in de zin van de wet indien de wederpartij aantoont niet te voldoen aan de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende wettelijke kwaliteitseisen. 5.4 Fluère Drinks verplicht zich jegens de wederpartij om de zaken deugdelijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verhindert) en aldus te beschermen zodat deze met normaal vervoer in goede staat hun bestemming bereiken. Artikel 6: Aansprakelijkheid 6.1 Behoudens indien en voor zover bij dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid anders is bepaald, is Fluère Drinks niet gehouden tot vergoeding van schade van welke aard dan ook aan goederen of personen. 6.2 Iedere aansprakelijkheid van Fluère Drinks is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in dat geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fluère Drinks wordt vergoed; zo nodig zal Fluère Drinks op verzoek van de wederpartij informatie verstrekken tot welk bedrag Fluère Drinks verzekerd is. 6.3 Ten aanzien van zaken die Fluère Drinks van een derde heeft gebruikt, gelden de desbetreffende transactie- (contract- en/of garantie)bepalingen ook voor de wederpartij, indien en voor zover Fluère Drinks daarop een beroep doet. 6.4 De wederpartij vrijwaart Fluère Drinks voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de
overeenkomsten tussen de wederpartij en Fluère Drinks schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan Fluère Drinks toerekenbaar is. Artikel 7: Inschakeling derden 7.1 Fluère Drinks is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden; de kosten hiervan zullen conform de verstrekte offertes aan de wederpartij worden doorberekend. 7.2 Fluère Drinks aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop derden hun werkzaamheden uitoefenen en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden, behoudens in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Fluère Drankjes. 7.3 Fluère Drinks is bevoegd om namens de wederpartij voorwaarden die gelden in de relatie tussen opdrachtnemer en derde of die door de derde worden vastgesteld, waaronder beperking van aansprakelijkheid, zonder voorafgaand overleg met de wederpartij te aanvaarden. Fluère Drinks is gerechtigd zich op dergelijke voorwaarden te beroepen voor zover deze de uitvoering van de opdracht door die derde betreffen. Artikel 8: Reclame 8.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van deze voorwaarden kunnen eventuele reclames (ook ten aanzien van facturen) slechts in behandeling worden genomen indien deze binnen acht dagen schriftelijk, gemotiveerd/opgegeven door Fluère Drinks zijn ontvangen. van levering. Voor verborgen gebreken kan slechts binnen drie maanden na levering van de betreffende goederen worden gereclameerd. 8.2 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Fluère Drinks. Verrekening is uitgesloten op grond van artikel 11 van deze voorwaarden. 8.3 Retournering van het geleverde of enig onderdeel daarvan, om welke reden dan ook, kan alleen plaatsvinden met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en verzendinstructies van Fluère Drinks. Artikel 9: Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud 9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden met betrekking tot het risico en de overdracht daarvan, blijven alle door of namens Fluère Drinks geleverde zaken eigendom van Fluère Drinks tot de oplevering van betaling van al hetgeen de wederpartij aan Fluère Drinks uit welke hoofde dan ook verschuldigd is. 9.2 In geval van niet-betaling van enig opeisbaar bedrag dat door de wederpartij aan Fluère Drinks verschuldigd is en voorts in het geval dat de overeenkomst wordt ontbonden, is Fluère Drinks gerechtigd de goederen terug te vorderen als haar eigendom waarop eigendomsvoorbehoud geldt en om de desbetreffende maatregelen te (doen) treffen, rekening houdend met eventueel reeds gedane betalingen voor de goederen, een en ander onverminderd het recht van Fluère Drinks om vergoeding van eventuele schade te vorderen. 9.3 De wederpartij is verplicht de zaken waarvan de eigendom nog bij Fluère Drink toebehoort, duidelijk gescheiden van andere zaken en met de nodige zorg te bewaren en is verplicht de zaken te verzekeren tegen verlies of beschadiging door brand, ontploffing of diefstal. 9.4 De wederpartij mag over de zaken die zich nog bij Fluère Drinks bevinden niet vervreemden op een andere manier dan passend bij de normale uitoefening van zijn bedrijf, daaronder valt op generlei wijze het gebruik van die zaken tot zekerheid. 9.5 De wederpartij dient Fluère Drinks alle medewerking te verlenen bij de uitoefening van zijn eigendomsvoorbehoud in de gevallen als bedoeld in de voorgaande leden, op straffe van een boete van € 500,- per dag. Alle kosten van terugzending zijn voor rekening van de wederpartij. 9.6 Indien derden beslag leggen op de door Fluère Drinks onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de wederpartij verplicht Fluère Drinks daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 9.7 Indien Fluère Drinks voor de verpakking en het transport containers, pakkisten, kratten, containers etc. heeft geleverd of door een derde heeft laten leveren, al dan niet tegen betaling van statiegeld, is de wederpartij verplicht (tenzij het eenmalige emballage betreft) deze containers ed terug te sturen naar het door verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan koper aan verkoper een schadevergoeding is verschuldigd. In onderling overleg kunnen verschillende afspraken worden gemaakt. Artikel 10: Betalingen 10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur of offerte vermelde betalingstermijn. 10.2 Als datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden geldt de datum op het bank- of giroafschrift van Fluère Drinks waarop de betaling als ontvangen is geregistreerd. 10.3 Elke betaling door de wederpartij strekt eerst ter voldoening van de eventueel verschuldigde rente en vervolgens ter voldoening van de aan Fluère Drinks verschuldigde incasso- en administratiekosten en vervolgens ter voldoening van openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom beginnend met de oudste. . 10.4 Opschorting en verrekening door de wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten. De facturen van Fluère Drinks dienen tijdig te worden voldaan zonder enige aanspraak van opschorting of verrekening door de wederpartij. 10.5 In ca

Bij niet of niet tijdige betaling of ontbinding van de overeenkomst wordt iedere vordering die Fluère Drinks op de wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar. Voorts heeft Fluère Drinks alsdan het recht de nakoming van al zijn verplichtingen uit overeenkomsten tussen partijen op te schorten en eventuele kortingsovereenkomsten in te trekken. 10.6 Fluère Drinks kan naar eigen inzicht van de wederpartij verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien de zekerheidstelling of vooruitbetaling niet binnen de door Fluère Drinks gestelde redelijke termijn is ontvangen, is Fluère Drinks gerechtigd zijn verbintenis uit hoofde van de tussen partijen bestaande overeenkomsten op te schorten en (na opzegging) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. onverminderd zijn recht op schadevergoeding. 10.7 Indien de wederpartij enige betaling verschuldigd blijft, is Fluère Drinks gerechtigd deze openstaande vordering(en) te verrekenen, bijvoorbeeld door middel van een aan de wederpartij betaalde of verschuldigde korting. Artikel 11: Verzuim en de gevolgen daarvan 11.1 De wederpartij is aansprakelijk voor tijdige betaling of afwikkeling van enige andere verplichting, zonder dat een aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is. 11.2 Indien een door de wederpartij aan Fluère Drinks verschuldigde betaling niet tijdig wordt verricht, is de wederpartij automatisch de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken. 11.3 Alle door Fluère Drinks te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand en juridisch advies, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden begroot op 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag met inbegrip van de daarop verschuldigde rente, onverminderd het recht van Fluère Drinks om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen voor de werkelijk gemaakte incassokosten indien deze meer bedragen. dan de aangegeven 15%. Artikel 12: Einde overeenkomst 12.1 In geval van wanprestatie van de wederpartij is Fluère Drinks gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of te ontbinden, onverminderd het recht van Fluère Drinks om schadevergoeding te vorderen, gebruik te maken van de rechten voortvloeiende uit eigendomsvoorbehoud en overige (juridische) stappen te ondernemen, en onverminderd het recht van Fluère Drinks om in plaats van ontbinding nakoming (met schadevergoeding) van de overeenkomst te vorderen. 12.2 Fluère Drinks kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang beëindigen indien: de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in bewind is gegaan, een verzoek tot surséance van betaling indient, of indien aan de wederpartij (voorlopig of definitief) surséance van betaling wordt verleend of indien er beslag wordt gelegd op het vermogen van de andere partij of een deel daarvan; B. de wederpartij, wanneer dit een natuurlijk persoon is, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of wanneer de Schuldsaneringswet van toepassing wordt verklaard, of in een ander land op hem een soortgelijk recht van toepassing is, worden de goederen van de wederpartij onder administratie; C. indien de Wederpartij, wanneer dit een rechtspersoon is: in liquidatie gaat, of indien een vordering tot ontbinding van de Wederpartij wordt ingesteld dan wel een ontbindingsbesluit ten aanzien van de Wederpartij is of wordt genomen. 12.3 Indien een overeenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel wordt geannuleerd of ontbonden, blijven de bedragen die de wederpartij op het moment van opzegging of ontbinding aan Fluère Drinks verschuldigd is volledig verschuldigd en is de wederpartij de rente en kosten verschuldigd ter zake van deze bedragen overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden, onverminderd het recht van Fluère Drinks om schadevergoeding te vorderen en de overige rechten van Fluère Drinks. Artikel 13: Wederverkoop 13.1 Bij doorverkoop van de goederen zal de wederpartij zich houden aan de met Fluère Drinks overeengekomen distributieovereenkomst(en). 13.2 De wederpartij is verplicht, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Fluère Drinks, de door Fluère Drinks aan hem geleverde zaken in consumentenverpakking in dezelfde verpakking en zonder verandering van hun goede staat te blijven verhandelen. 13.3 Bestellingen/inkoophoeveelheden en inkoopgegevens en overige voor de uitvoering van de overeenkomst(en) benodigde (persoons)gegevens van de wederpartij worden door Fluère Drinks opgeslagen. Fluère Drinks is gerechtigd deze gegevens aan de leverancier van de bestelde goederen te verstrekken. Artikel 14: Intellectuele eigendom 14.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, recepten en logo’s van Fluère Drinks berusten bij Fluère Drinks. 14.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Fluère Drinks openbaar te maken, te verveelvoudigen en of te bewerken, in welke vorm dan ook, van de website van Fluère Drinks. Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 15.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten tot stand gebracht of uitgebracht, aangegaan , verricht of uitgevoerd door of namens Fluère Drinks, met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van het verdrag van de Verenigde Naties betreffende internationale handelsovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken (Weens Handelsverdrag). 15.2 Alle geschillen, ook die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Middelburg als rechter in eerste aanleg, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingend wordt aangewezen als bevoegde rechter, het geschil zal worden beslecht door de aldus als rechter in eerste aanleg aangewezen rechter. Artikel 16: Geldigheid voorwaarden 16.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet geldig en/of onafdwingbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van alle overige bepalingen van deze voorwaarden. 16.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig zou zijn, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere reikwijdte of strekking had, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of uitgebreide reikwijdte of strekking waarmee of waarbinnen het is geldig. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel _____________ op __________ onder nummer _______________